Avtalsvillkor Brevutskick

Det är BizWell Sweden AB (org. Nr. 556976-1207) som tillhandahåller denna tjänst. Annat bolag i samma koncern kan vara befullmäktigad att ingå avtal å BizWell Sweden AB:s vägnar. BizWell Swden AB är dock alltid kundens avtalspart. Med ”BizWell” avses i dessa tjänstevillkor samt prisbilagan tillhörande denna tjänst BizWell Sweden AB.

 

Med tjänsten Skicka Billiga Brev (”Tjänsten”) avses produktion och distribution av fysiska försändelser som Kunden lämnat in i elektronisk form. Tjänsten tillhandahålls enligt dessa tjänstevillkor. Såvitt annat inte anges i dessa tjänstevillkor gäller BizWells Allmänna Villkor (BAV) som kan läsas på https://bizwell.se/terms-and-conditions/.

 

Definitioner

 

Accepterad datafil: En av Kunden översänd och genom BizWell kvittens accepterad datafil.
Anslutning: Anslutning via Internet i enlighet med instruktioner i Tjänsten.
Arbetsdag: Helgfri vardag förutom sådan dag som enligt sedvänja i det land där Tjänsten tillhandahålls är helt eller delvis arbetsfri.
Avtalet: Det avtal som hänvisar till dessa vid var tid gällande tjänstevillkor, BizWell’s Allmänna Villkor(BAV).
GDPR: General Data Protection Regulation. Från den 25 maj 2018 gäller inom EU och EES Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphä-vande av direktiv 95/46/EG.
Produktionsunderlag: Kundens material i elektronisk form, det vill säga av BizWell accepterade datafiler, som utgör förlaga och underlag för Tjänstens tillhandahållande.
BAV: Vid var tid gällande BizWells Allmänna Villkor, som finns att tillgå på https://bizwell.se/terms-and-conditions/ .

 

1 BizWells åtagande

 

BizWell ska tillhandahålla Tjänsten i enlighet med dessa tjänstevillkor och BAV.

 

1.1 Tillhandahållande av Tjänsten

 

BizWell åtar sig att konvertera av BizWell accepterad PDF fil till fysisk försändelse genom utskrift av innehållet i filen, på miljöanpassat vitt ohålat 80-grams papper (max. 6 ark per försändelse), kuvertera detsamma i C5-kuvert, distribuera den fysiska försändelsen till adressat i Sverige som Inrikes brev, i detta fall Bostadsrättsföreningar i Stockholms län. Åtagandet gäller under förutsättning att alla sex platser bokas av sex tjänsteleverantörer minst sju dagar innan angivet utskicksdatum av ekonomiska skäl. Om inte alla bokningar kontrakteras så har BizWell rätt att makulera utskicket i sin helhet och då faktureras inte heller slutkunden för sin bokning.

 

 2 Kundens åtagande

 

Kunden ska utföra de förpliktelser som framgår av dessa tjänstevillkor samt andra åtaganden än häri upptagna som kan åligga Kunden och som framgår av till exempel BizWells instruktioner eller BAV.

 

Kunden ansvarar även för att PDF filen skapas och ankommer BizWell via i korrekt utformat skick.

 

Instruktioner finns att tillgå på https://bizwell.se/skicka-billiga-brev/

 

Om det enligt BizWell bedömning saknas uppgifter eller åtgärder från Kundens sida som är nödvändiga för Anslutningen har BizWell rätt att avbryta Anslutningen till dess nödvändiga uppgifter föreligger eller åtgärder vidtagits.

 

Genom att beställa tjänsten via https://bizwell.se/alla-bostadsrattsforeningar-i-stockholms-lan/ är Kunden införstådd med att denna beställning är bindande och går ej att ångra eftersom utskicket är begränsat till ett visst antal deltagande företag. Om Kunden inte skulle inkomma med av BizWell godkänt material inom avtalad tid eller av någon anledning, vad det vara må, inte vilja genomföra utskicket så kvarstår dock betalningsansvar för den minimidebiteringen som gäller, f.n. 25 000kr ex moms.

 

3 Leverans

 

3.1 Enstaka försändelser

 

Skicka Billiga Brev levereras som enstaka försändelse enligt BizWells vid var tids gällande villkor för vald distributionstjänst. I erbjudandet så kommer https://bizwell.se/alla-bostadsrattsforeningar-i-stockholms-lan sex stycken leverantörer att bifogas i samma försändelse i slumpvis ordning. Om en leverantör endast använder tryck på en sida så reserverar sig BizWell för att trycka information till avsändare och mottagare på den andra sidan av A4 bladet.

 

3.2 Leveranstid

 

BizWell håller öppet för mottagning av datafiler dygnet runt.

 

Godkänt material måste ha inkommit från Kunden senast en vecka (7 dagar) innan angivet datum för utskick om inte annat skriftligen kommits överens med Kunden.

 

Leveransen till mottagarna sker vanligtvis 3-4 dagar efter utskicksdatum. Exakt hur lång tid det tar för brevet att nå varje mottagare beror på PostNord och BizWell friskriver sig allt ansvar från felaktigheter i leveransen som beror på tredje part.

 

Behandling av personuppgifter

 

4.1 BizWell kan, inom ramen för fullgörandet av Avtalet med Kunden, komma att behandla personuppgifter för Kundens räkning. De kategorier av personuppgifter och de kategorier av registrerade som kommer att behandlas vid fullgörande av Avtalet framgår av Avtalet, tjänstebeskrivningarna och de tjänstevillkoren för de tjänster som omfattas av Avtalet från tid till annan. Det kommer att kunna röra sig om namn, postadresser, email adresser, telefonnummer, uppgifter om försändelsers innehåll, mottagarinformation. I förekommande fall kommer även ålder, personnummer, preferenser, beteendemönster, kontokortsuppgifter, kontoutdrag, andra bankuppgifter, sjukvårdsuppgifter, försäkringsbesked, besked från olika statliga och kommunala verksamheter, besked från skattemyndigheter, domstolar, löneuppgifter, sjukdomsuppgifter med mera rörande Kundens kunder, avsändare och mottagare av försändelser och meddelanden, Kundens anställda och inhyrda konsulter, samt anställda och inhyrda konsulter hos Kundens samarbetspartners och leverantörer att behandlas. Personuppgifterna kommer att behandlas av BizWell för ändamålet att fullgöra BizWells åtaganden under Avtalet. Behandlingen kommer att pågå så länge det krävs för fullgörandet av Avtalet. När tjänsten eller delmoment i tjänsten har slutförts ska BizWell lagra personuppgifterna för återsökningsändamål vid produktionsfel under den tid som krav kan ställas mot BizWell avseende produktionsfel.

4.2 BizWell är att betrakta som personuppgiftsbiträde för personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i tillämplig dataskyddslagstift-ning .

4.3 Krav i denna biträdesreglering som följer av GDPR, men inte av tillämplig lagstiftning som gäller före maj 2018, ska gälla mellan parterna från och med då GDPR träder i kraft.

4.4 BizWell åtar sig att endast behandla de personuppgifter som BizWell får tillgång till under Avtalet i enlighet med Avtalet samt Kundens eventuella övriga dokumenterade instruktioner. BizWell åtar sig att upp-fylla de åtaganden som följer av GDPR, däribland i artikel 28.3 a)-h) GDPR.

4.5 BizWell har en generell rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av BizWells personuppgiftsbehandling under Avtalet. I den utsträckning BizWell anlitar underleverantörer (underbiträden) som kommer att behandla Kundens personuppgifter ska följande gälla. BizWell ska på begäran meddela Kunden om eventuella planer att anlita nya underbiträden eller ersätta underbiträden så att Kunden har möjlighet att invända mot sådana ändringar. I förhållande till de underbiträden som anlitas ska BizWell ingå avtal om personuppgiftsbehandling på villkor som motsvarar denna punkt 4. Om BizWell engagerar underleverantörer i tredje land åtar sig BizWell att säkra att laglig grund för överföringen till tredje land föreligger enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

4.6 BizWell ansvar för eventuell skada i anslutning till BizWells åtaganden under denna punkt 4 ska för varje avtalsår inte överstiga motsvarande femton (15) % av vad Kunden debiteras av BizWell under avtalsåret ifråga.

4.7 Parterna är överens om att BizWells ersättning under Avtalet inte omfattar ersättning för BizWells åtgärder och aktiviteter som krävs för att uppfylla denna punkt 4. BizWell ska ha rätt till ersättning på löpande räkning för eventuellt arbete och dokumenterade kostnader för att vidta åtgärder och aktiviteter i enlighet med denna punkt 4

 

5 Särskilt om elektroniska och övriga Tjänster

 

5.1 Tillstånd och avgifter

 

Kunden ansvarar för att erforderliga tillstånd från myndigheter och andra föreligger och att eventuella avgifter till annan än BizWell förenade med utnyttjandet av tjänsten erläggs.

 

5.2 Utrustning och programvara

 

I den mån tjänsten innebär att Kunden tillhandahåller egen utrustning eller programvara ansvarar Kunden för denna enligt följande.

 

 • Utrustning och programvara ska uppfylla de tekniska specifikationer som BizWell från tid till annan må meddela.
 • Utrustning och programvara får inte innehålla datavirus eller liknande.
 • Utrustning och programvara ska klara korrekt datumhantering.
 • Utrustning och programvara ska, om BizWell begär det, godkännas enligt BizWell vid var tid gällande rutiner, före uppkoppling mot BizWell.

 

Uppstår störning eller fel i tjänsten genom att kunden tillhandahållit felaktig eller inte godkänd utrustning/ programvara eller genom annan åtgärd eller underlåtenhet från kundens sida ska kunden genast vidta relevant felsökning och korrigering. För det fall sådan felsökning och korrigering inte är tillräcklig får BizWell stänga av Kunden från tjänsten. BizWell har rätt att – men är inte skyldig att – avhjälpa störningen eller felet. BizWell är därvid berättigad till ersättning för felavhjälpning enligt gällande prislista.

 

Har BizWell tillhandahållit utrustning för utnyttjande av tjänsten, ska den återlämnas då kundens tillgång till tjänsten upphör, om inte annat särskilt överenskommits.

 

5.3 Marknadsföring och publicering

 

I de fall kunden använder BizWell tjänster för att marknadsföra varor och tjänster på Internet eller i andra elektroniska media eller för att publicera annat material i sådana media åligger det kunden att tillse att det publicerade materialets innehåll och utformning (gemensamt ”Materialet”) står i enlighet med denna punkt.

 

 • Materialet får inte göra intrång i upphovsrätt, rätt till varumärke eller i andra immateriella rättigheter.
 • Materialet får inte strida mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja såsom exempelvis marknadsföringslagen och god marknadsföringssed
 • Materialet får inte riskera att väcka förargelse.
 • Materialet får inte innehålla personuppgifter strid med personuppgiftslagen.
 • Materialet får inte innehålla oriktiga uppgifter.
 • Materialet får inte innehålla inslag av pornografi, våld eller hets mot folkgrupp.
 • Materialet får inte strida mot de närmare riktlinjer för publicering av material genom BizWells tjänster som BizWell må tillämpa från tid till annan.
 • Det ska klart framgå att BizWell inte är upphovsman av Materialet.
 • I anslutning till Materialet ska kunden uppge en e-postadress till vilken besökare kan vända sig vid eventuella förfrågningar rörande Materialet.

 

Om BizWell anser att Materialet eller kundens nyttjande av tjänsten i övrigt står i strid med denna punkt eller vad som i övrigt överenskommits ska kunden genast vidta korrigering. För det fall BizWell anser att sådan korrigering inte är tillräcklig får BizWell stänga av kunden från tjänsten och/eller omedelbart upphöra med publicering av Materialet.

 

6 Driftstopp

 

BizWell har rätt att stänga av sina produktionssystem för service och uppgraderingar, vilket i möjligaste mån ska förläggas till tid som inte påverkar utförandet av Tjänsten.

 

Kunden ska om möjligt i förväg meddelas om planerade driftstopp.

 

Kunden är medveten om att tjänsterna, från tid till annan, kan komma att göras otillgängliga med anledning av planerade och/eller oplanerade driftstopp för nödvändig service och underhåll av tjänsterna och/eller BizWell system. BizWell ansvarar inte för fel eller försening under sådana driftstopp.

 

I den mån Kundens användning av Tjänsten skulle orsaka tekniska eller andra olägenheter för BizWell eller annan Kund förbehåller sig BizWell rätten att begränsa användandet, alternativt stänga Tjänsten med omedelbar verkan.

 

7 Ansvar

 

Vid förlust, skada eller försening av brev återbetalas högst erlagt porto för brevet. Med försening avses brev som delas ut eller aviseras Mottagaren väsentligt senare än den dag utdelning eller avisering normalt skulle ha skett.

 

BizWell ansvarar endast för direkt skada som BizWell vållat Kunden genom förlust av, skada på eller försening av Skapa Billiga Brev eller eljest vid fel eller brist vid utförandet av Tjänsten, dock endast till den del som motsvarar skadan. Ersättning vid skada är dock aldrig större än den ersättning som Kunden enligt erlagt till BizWell för de försändelser som drabbats av förlusten, skadan, förseningen, felet eller bristen.

 

8 Kundservice

 

Klagomål och reklamationer ska fastställas till BizWell Sweden AB
Vid övriga frågor om tjänsten kontakta
Kundservice: 08-12 44 25 55
e-postadress: support @ bizwell.se (utan mellanslag)